Image

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

1. Algemeenheden

Deze website wordt beheerd door Fednot, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 30-34, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0409.357.321.

Door de site te openen, te bezoeken of de functies ervan te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Toegang tot en gebruik van de website

U dient de functionaliteiten van de site te goeder trouw te gebruiken. Zo is het verboden de functies van de site, zoals het contactformulier, zodanig te gebruiken dat dit gebruik zou leiden tot de overdracht van virussen of de publicatie van illegale of ongepaste inhoud. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Indien u ze wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, dient u te beschikken over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fednot vzw, tenzij de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of van boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht u van deze toestemming vrijstellen.  U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

4. Beperking van aansprakelijkheid

De op de site gepubliceerde informatie kan onvolkomenheden van welke aard dan ook bevatten. De informatie wordt te goeder trouw verstrekt en is vooraf geanalyseerd. Fednot vzw staat echter niet in voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die erin is vervat.

Fednot vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de informatie op de site. Fednot vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de site beschikbare informatie op elk moment te wijzigen.

Fednot vzw is niet verantwoordelijk voor storingen of onderbrekingen van de site. Deze geven u geen recht op enige financiële vergoeding.

5. Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

5.1. Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van de site

U raadpleegt de website anoniem, tenzij u persoonsgegevens meestuurt via het contactformulier. Uw gegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor het beoogde doel. Indien dit niet het geval is, zullen uw gegevens onmiddellijk worden vernietigd.

Als u een spontane sollicitatie indient, worden uw beroepsgegevens gedurende 3 jaar in de gegevensbanken van Fednot vzw  bewaard.

Indien u informatie vraagt over de geleverde diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens slechts bewaard voor de duur van de uitwisseling. Indien Fednot vzw diensten aan u verleent als gevolg van deze uitwisselingen, zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met punt 5.2 “Persoonsgegevens verwerkt in verband met het verlenen van diensten”.

De website maakt gebruik van “cookies”. Deze kleine tekstbestanden worden op de harde schijf van uw PC geplaatst om de website aan te passen aan uw behoeften bij het gebruik ervan. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het “Cookiebeleid”. 

5.2. Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de levering van diensten

Fednot vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van identificatie- en contactgegevens. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en de behartiging van gerechtvaardigde facturerings- en prospectiebelangen. De betrokkenen kunnen hun recht op toegang tot gegevens, rectificatie, schrapping en verzet tegen het gebruik van hun persoonsgegevens rechtstreeks en kosteloos bij Fednot vzw uitoefenen. Indien de betrokkene van mening is dat zijn/haar rechten niet zijn geëerbiedigd, kan hij/zij een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Fednot vzw verbindt zich ertoe zijn volledige medewerking te verlenen in geval van een audit, ongeacht of deze rechtstreeks door u wordt uitgevoerd dan wel door een andere auditor die u hebt aangesteld. 

6. Geschillenbeslechting, rechtsmacht en toepasselijk recht

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad (België) bevoegd.

7. Contact

FEDNOT VZW
Bergstraat 30
1000 Brussel
E-mail: info@fednot.be
BCE  0409.357.321