Image

Over ons

Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking tussen Fednot en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) die, via haar adviezen, er naar streeft te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Adviescomité is samengesteld uit leden van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht en notarissen afgevaardigd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het Adviescomité verwezenlijkt zijn doel door adviezen uit te brengen en interpretaties voor te stellen omtrent vennootschapsrechtelijke thema’s waaromtrent rechtsonzekerheid bestaat.

CASAVV brengt adviezen uit op initiatief van haar leden of op verzoek van derden. CASAVV behoudt zich het recht voor om enkel advies uit te brengen omtrent juridische vragen die een algemeen karakter hebben. Eveneens behoudt CASAVV zich het recht voor om geen advies te verlenen, indien blijkt dat de juridische vraag het voorwerp uitmaakt van een procedure voor een rechtbank of arbitraal college of de juridische vraag geen elementen bevat die het individueel karakter van de vraag kunnen overstijgen.

Opgelet, de adviezen van CASAVV  hebben geen bindende kracht en vervangen geenszins juridisch advies in een individuele zaak. De adviezen worden gratis informatief ter beschikking gesteld van het publiek en hebben de waarde van een standpunt in de rechtsleer. Zij verbinden noch de aansprakelijkheid van Fednot of het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht, noch die van de leden van CASAVV. Zodoende kunnen geen vorderingsrechten te hunner opzichte worden verleend bij navolging van de standpunten die in de adviezen zijn uitgebracht.

De door CASAVV gepubliceerde adviezen en informatie blijven de intellectuele eigendom van de voormelde organismen. Deze inhoud mag worden gebruikt door de ondernemerswereld en de rechtspraktizijnen bij de vervulling van hun opdrachten. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Missie en manifesto

U kan het manifesto van CASAVV hier raadplegen.

Effectieve leden

Image

Pierre Nicaise
Notaris te Grez-Doiceau en voorzitter

Image

Marieke Wyckaert
Professeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht KU Leuven en vice-voorzitter

Image

Katrin Roggeman
Notaris te Brussel

Image

Henri Culot
Professor UCLouvain

Image

Tim Carnewal
Notaris te Brussel

Image

Kristof Maresceau
Professor UGent

Image

Eric De Bie
Notaris te Antwerpen

Image

Jeroen Delvoie
Professor VUB

Plaatsvervangende leden

Image

Eric Pottier
Lector ULuik

Image

Christian Van Belle
Notaris te Gent

Image

Carl Clottens
Gastdocent KU Leuven en UAntwerpen

Image

Peter Van Melkebeke
Notaris te Brussel

Image

Philippe Lambrecht
Hoogleraar UCLouvain

Image

Maggy Vancoppernolle
Notaris te Kortrijk

Image

Bernard Tilleman
Professor KU Leuven

Image

Edouard-Jean Navez
Notaris te Waver